Последни новини

Заповед № 204 прекратяване на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 204/ 15.08.2019 год. на кмета на община Мирково за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от тавански етаж, находящ се в сграда с идентификатор 48324.200.1360.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково, с площ 94,68 кв.м. (АПОС № 702 от 17. 08. 2016 год. на Кмета на Община Мирково).

Заповед №204

Обявление № АБУ 9/ 07.08.2019г.

Обявление № АБУ 9/07.08.2019г. Във връзка с изработване на ИПУП - план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.789 /УПИ I-43 и УПИ XIII-13, кв. 15/ по плана на с. Буново, община Мирково, област Софийска.
 

 

 
 
 
 

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910

Публикувано на 09.08.2019

Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и"

Заповед №198 от 09.08.2019 г.

Документация 

Извънредно заседание на Общински съвет Мирково - 08.08.2019

На 08.08.2019 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед № 191/ 31.07.2019г. на Кмета на Община Мирково във връзка с Протокол от заседание на Постоянно действащата Епизоотична комисия

Заповед № 191/ 31.07.2019г. на Кмета на Община Мирково във връзка с Протокол от заседание на Постоянно действащата Епизоотична комисия - Софийска област от 22.07.2019г. , относно разпространението на африканската чума по свинете.

Заповед № 191/ 31.07.2019г

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.