Услуги

Папка (Регистър) Вид Регистрация (определяща регистрационния индекс на преписките)
ВхК - Входяща кореспонденция С класиране (напр. ВхК-1)
ИзхК - Изходяща кореспонденция С класиране (напр. ИзхК-1)
АУ - Административни услуги С класиране (напр. АУ-1)
Ж - Жалби Картотечна (напр. 94-00-01)
   
   
Код на документа (определя се на база отдела извършващ услугата) Наименование на услугата Код на папката (регистъра) Входящ Изходящ Срок за изготвяне на услугата (дни) Цена (в случаите когато е указана изрично)
ГРАО.01 Удостоверение за родствени връзки АУ Да   веднага 4
ГРАО.02 Удостоверение за семейно положение и членове на семейството АУ Да   веднага 4
ГРАО.03 Удостоверение за наследници АУ Да   4
ГРАО.04 Удостоверение за идентичност на лице с различни имена АУ Да   4
ГРАО.05 Удостоверение за настоящ адрес АУ Да   4
ГРАО.06 Удостоверение за постоянен адрес АУ Да   14 4
ГРАО.07 Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт АУ Да   4
ГРАО.08 Удостоверение на бълг. гражданин за гражд.брак с чужденец в чужбина АУ Да   4
ГРАО.09 Удостоверение на чужденец за гражд.брак с българин в РБ АУ Да   4
ГРАО.10 Удостоверение за съпруга и роднинство до първа степен АУ Да   4
ГРАО.11 Удостоверение за промяна в данните за постоянния адрес АУ Да   4
ГРАО.12 Удостоверение за промяна в данните за настоящия адрес АУ Да   4
ГРАО.13 Издаване на дубликати на удост. За раждане или гр.брак, препис от акт за смърт АУ Да   10
ГРАО.14 Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБ АУ Да   10
ГРАО.15 Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБ на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от бълг.народност АУ Да   10
ГРАО.16 За всички други видове удостоверения по искане на граждани АУ Да   4
ГРАО.17 За преписи от документи АУ Да   4/ на стр.
ТСУ.1 Издаване на скица на недвижим имот   А4-12;А3-18;А2-35;А1-60
ТСУ.2 Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване   А4-15;А3-25;А2-50;А1-100
ТСУ.3 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м.   5
ТСУ.4 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията   5
ТСУ.5 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове на документацията към тях   5
ТСУ.6 Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др.   0.80 лв./кв.м. ЗП, не по-малко от 20
ТСУ.7 Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради и помещения в тях 0.80 лв./кв.м. РЗП, не по-малко от 30 - 0.50 лв. на л.м., не по-малко от 30
ТСУ.8 Издаване на разрешение за изработване на ПУП в обхват до 3 квартала, на основание чл.124 от ЗУТ -30, над 3 квартала - 50   в обхват до 3 квартала, на основание чл.124 от ЗУТ -40, над 3 квартала - 60
ТСУ.9 Издаване на предписание за изработване на проект за ПУП, съгласно чл.135 от ЗУТ   30
ТСУ.10 За процедиране и разглеждане на ПУП на Общенски експертен съвет   до 3 квартала - 50; над 3 квартала-100; извън регулация-30/дка
ТСУ.11 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане по чл.56 и 57 от ЗУТ   0.80 лв./кв.м. РЗП, не по-малко от 30
ТСУ.12 Одобряване на инвестиционни проекти, предварително съгласувани с експлоатационните дружества и контролни органи   0.3% от строителната стойност на обекта; 0.9% от строителната стойност на обекта при узаконяване, за юридически лица; а за физически 0.2% от строителната стойност на обекта; 0.6% от строителната стойност на обекта при узаконяване лица
ТСУ.13 Издаване на акт за узаконяване, независимо от годината на изграждане на обект   0.80 лв. на кв.м. РЗП
ТСУ.14 Разглеждане на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет съгласно чл.141 от ЗУТ   за жилищни сгради - 0.20 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв.; за нежилищни сгради - 0.30 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 60 лв.;за площни обекти - 0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 80 лв.; за улични проводи - 0.50 лв./л.м., но не по-малко от 50 лв.
ТСУ.15 Разглеждане от Общински експертен съвет и съгласуване на проекти за преустройство и промяна на функциите на сграда:   50% от таксата по т.14
ТСУ.16 Пресъгласуване и разглеждане на преработки на проекти с изтекъл срок   50% от цената по т.14
ТСУ.17 Одобряване на екзекутивна документация   50% от цената по т.12
ТСУ.18 Окомплектоване на преписка до съдебни инстанции по жалба срещу административен акт   30 лв. при подаване на жалбата
ТСУ.19 Окомплектоване на преписка при жалби за незаконно строителство и други жалби   30 лв. при подаване на жалбата
ТСУ.20 Издаване на становище от главен архитект за узаконяване   15 лв.
ТСУ.21 Издаване на становище по чл.202 от ЗУТ   50 лв.
ТСУ.22 За даване на нивелачни репери   10 лв.
ТСУ.23 За съгласуване и проверка на проектни нива по чл.159 ЗУТ   20 лв. на ниво
ТСУ.24 Издаване на удостоверения за ползване на строежи/обекти/ по чл.177 ЗУТ   200 лв.
ТСУ.25 Издаване на удостоверения за търпимост   за сгради в имоти за жилищно застрояване - 0.50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30 лв.; за всички останали 2 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 200 лв.
ТСУ.26 Стойност на строителството на територията на Община Мирково за определяне на цените на техн. услуги   масивни сгради минимум 400 лв./кв.м. РЗП; полумасивни сгради и преустройства минимум 300 лв./кв.м. РЗП; за промишлени обекти - по пълна стойност на всички асти, включително технологична: минимум 800 лв./кв.м. РЗП - за площни обекти 100 лв./кв.м., за линейни обекти -100 лв./кв.м.
ТСУ.27 За даване на трасировъчни данни   1 УПИ-25 лв.; 3 УПИ-40 лв.; над 3 УПИ - 100 лв.
ТСУ.28 За даване на координати на точка   по 10 лв.
ТСУ.29 Издаване на разрешение за специално ползване на общинските пътища  
  1. Използването на пътищата за превоз на тежки и извънгабаритни товари   2 лв./ км.
  2. Използването на пътищата за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони като:  
  а/ изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях   1 лв./кв.м.
  б/ изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения   5 лв./ кв.м.
  в/ изграждане на нови и съществуващи подземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя   0.70 лв./л.м.
  временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица   3 лв./кв.м. на ден
  при автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия   60 лв./ км.
ТС1.30 За даване на данни от цифров модел на магнитен носител   до 3 УПИ - 20 лв., до 3 квартала - 60 лв., за населено място - 250 лв.
ТСУ.31 За право на преминаване през общински имоти   5 лв./ л.м.
ТСУ.32 Внасяне на депозит за прокопаване на улица   40 лв./ кв.м.
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.