Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-604, УПИ V-604, кв. 64 по имотни граници и обособяване на три нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640, кв. 64 /ПИ с идентификатори 67636.66.673, 67636.66.674, 67636.640/ по плана на с. Смолско

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г.

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.