Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 29.08.2023 г.

На 29.08.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-182/21.08.2023г

Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-182/21.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XXIII-148, кв. 29 /ПИ с идентификатор 48324.200.148/ по плана на с. Мирково, община Мирково, с обхват УПИ XI-153, УПИ XXIV-общ. и УПИ XXV-трафопост, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.200.153, 48324.200.1384/ по плана на с. Мирково, собственост на Светлана Михайлова Иванова.

Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г

 

Обявление № АБУ-8/21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-173/ 03.08.2023г.

Обявление № АБУ-8/21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-173/ 03.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП– изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни граници на с. Буново и разделяне на УПИ V-390 на две нови УПИ V-816 и  УПИ XII-817, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.816, 07051.402.817) по регулационен план на с.Буново.

Обявление № АБУ-8/21.08.2023г

 

Обявление за изменение на ОУП на Община Мирково за ПИ с идентификатори 35821.83.18,35821.190.6

Обявление за изменение на ОУП на Община Мирково за ПИ с идентификатори 35821.83.18,35821.190.6 , м. "Кладеница",с. Каменица.

Обявление.

Публично обсъждане на бюджет 2023 г

П О К А Н А

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 

                         Уважаеми жители на Община Мирково,

Уведомяваме Ви, че на 21.08.2023 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в Конферентна зала №1, в сградата на Общинска администрация, с адрес: с.Мирково, улица „Ал.Стамболийски “ № 35 ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2023 г.

Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Мирково – www.mirkovo.bg и https:/opendata.government.bg/ Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 9.00-11.00 часа – лице за контакти Ненка Кръстева Директор на Дирекция „ Обща администрация”.

 

 

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.