Население

Населението на община Мирково е 2 540 души, което е 0,03% от населението на България и 1,03% от територията на Софийска област.

Населението на община Мирково по данни от преброяването през 2011 г. е намаляло с 14.25% спрямо населението от 2004 г. Гъстотата на населението в община Мирково е 12 човека/км2, което е значително по-ниско в сравнение със стойностите на гъстотата за страната и за Софийска област.

Общината е съставена от 1 село – общинският център Мирково с население 1 664 души и 10 села, които са с население под 500 души. Повече от половината от населението е концентрирано в общинския център – с. Мирково.

Естествен и механичен прираст 
Естественият прираст на община Мирково е отрицателен през последните десет години. Ниската раждаемост, съчетана с високите равнища на обща смъртност, формират отрицателния естествен прираст на населението в община Мирково. През 2010 г. към 31 декември естественият прираст на община Мирково е -30.36‰ като се е увеличил приблизително двойно в сравнение с 2004 г. когато стойността му е била -15.7‰. Отрицателният естествен прираст за община Мирково е много по-висок в сравнение с естествения прираст за България, който за 2010 г. е -4.61‰. Отрицателният демографски темп в периода се дължи на негативната комбинация от ниска раждаемост и отрицателен миграционен поток. Това води до депопулация и сериозно намаляване на репродуктивните възможности на населението, като тази неблагоприятна тенденция ще се засилва и през следващите години.

Механичният прираст на община Мирково е отрицателен за 2010 г., като е -34 души, или -11.48‰, което е значително по високо от средното за страната (-3.22‰)

Отрицателният естествен и механичен прираст и задълбочаващите се процеси на “стареене” засилват процесите на стагнация в демографското развитие на община Мирково. Установените трайни негативни тенденции в развитието на населението водят до влошаване на демографския профил, изразяващ се във влошаване на възрастовия състав на населението, намаляване на възпроизводствения (репродуктивния) потенциал, понижават се и трудовите възможности на местното население.

Възрастовата структура на населението в община Мирково през 2011 г. е следната: в под трудоспособна възраст е 258 души (10.16%), в трудоспособна възрасте 1 480 души (58.27%), а в над трудоспособна възраст е 802 души (31.57%). В 
сравнение с данни от 2004 г., към 01.02.2011 г. населението в под трудоспособна възраст е намаляло значително с 30.27%. Основна причина за това е ниската раждаемост, което е предпоставка за застаряването на населението в общината. При населението в над трудоспособна възраст се наблюдава също намаляване с 30%, като основна причина е смъртността. При населението в трудоспособна възраст се наблюдава слабо увеличаване с 2,42%. Тенденцията за влошаване на възрастовия профил ще се запази и през следващите години, поради инерционността на факторите обуславящи демографското развитие.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.