Решения 2019-2023

Заседание №49 на ОбС - Мирково  от 16.10.2023 г. - материалите са публикувани на 21.10.2023  Протокол  Препис - извлечение

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2023г. към решение № 719/16.10.2023г.

Заседание №48 на ОбС - Мирково  от 25.09.2023 г. - материалите са публикувани на 05.10.2023  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №47 на ОбС - Мирково  от 29.08.2023 г. - материалите са публикувани на 04.09.2023  Протокол

 Препис - извлечение

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2023г. към решение № 701/29.08.2023г.

Заседание №46 на ОбС - Мирково  от 28.07.2023 г. - материалите са публикувани на 09.08.2023  Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2023г. към решение № 686/28.07.2023г.

Заседание №45 на ОбС - Мирково  от 27.06.2023 г. - материалите са публикувани на 05.07.2023  Протокол Препис - извлечение
Заседание №44 на ОбС - Мирково  от 29.05.2023 г. - материалите са публикувани на 05.06.2023  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №43 на ОбС - Мирково  от 25.04.2023 г. - материалите са публикувани на 05.05.2023  Протокол

Препис - извлечение

 Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти към Решение № 648 

Заседание №42 на ОбС - Мирково  от 30.03.2023 г. - материалите са публикувани на 06.04.2023  Протокол

Препис - извлечение

1. Към   решение № 631 - Програма за закрила на детето за 2023г.
2. Към решение № 632 - Анализ на потребностите от социални услуги
3. Към решение № 633 - Общински план за младежта за 2023г.
4. Към решение № 634 - Годишен доклад за наблюдени на изпълнението на ПИРО 2021-2027г. за 2022г.
5. Към решение № 635 - Списъци.

Заседание №41 на ОбС - Мирково  от 27.02.2023 г. - материалите са публикувани на 09.03.2023  Протокол

Препис - извлечение

Заседание №40 на ОбС - Мирково  от 26.01.2023 г. - материалите са публикувани на 02.02.2023  Протокол

Препис - извлечение

Приложения: 1. Към решение № 585/ Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2023г.

Към решение № 588/ Схема на структурата на Община Мирково.

Към решение № 604 / Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти на лицата, имащи право на месечно социално подпоматане в община Мирково за 2023г.

Заседание №39 на ОбС - Мирково  от 21.12.2022 г. - материалите са публикувани на 04.01.2023  Протокол

Препис - извлечение

Приложения

 Заседание №38 на ОбС - Мирково  от 25.11.2022 г. - материалите са публикувани на 10.12.2022   Протокол

Препис - извлечение

Годишна програма за развитие на читалищната дейност приета с решение № 560 по Протокол №38/25.11.2022г.

Препис извлечения от неприсъствени взети решения - материалите са публикувани на 09.12.2022

 

Решение №552

Решение №553

Заседание №37 на ОбС - Мирково  от 27.10.2022 г. - материалите са публикувани на 04.11.2022  Протокол

Препис - извлечение

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2022-2027г. приета срешение № 540/27.10.2022г.

Актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.

Заседание №36 на ОбС - Мирково  от 29.09.2022 г. - материалите са публикувани на 10.10.2022  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №35 на ОбС - Мирково  от 26.08.2022 г. - материалите са публикувани на 19.09.2022  Протокол

 Препис - извлечение

Заседание №34 на ОбС - Мирково  от 28.07.2022 г. - материалите са публикувани на 18.08.2022  Протокол

Препис - извлечение

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Заседание №33 на ОбС - Мирково  от 27.06.2022 г. - материалите са публикувани на 06.07.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на програмата за управление и разпорежданес имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г.

Заседание №32 на ОбС - Мирково  от 26.05.2022 г. - материалите са публикувани на 06.06.2022  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №31 на ОбС - Мирково  от 26.04.2022 г. - материалите са публикувани на 02.05.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на програмата за управление и разпорежданес имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г.

 Заседание №30 на ОбС - Мирково  от 28.03.2022 г. - материалите са публикувани на 21.04.2022   Протокол

Препис - извлечение

Общински план за младежта към Решение №440/28.03.2022г.

Общинска програма за закрила на детето към Решение № 441/28.03.2022г.

Годишен план за наблюдение на изпълнението на ПИРО към Решение № 450/28.03.2022г.

Заседание №29 на ОбС - Мирково  от 24.02.2022 г. - материалите са публикувани на 16.03.2022  Протокол

Препис - извлечение

Годишен план за развитие на социалните услуги към Решение №426/24.02.2022г.

Актуалзация на  програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г. към Решение № 427/24.02.2022г.

Програма за извършване на общественополезна дейност по обекти от лица имащи право, на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2022 г. към Решение № 425/24.02.2022г

Заседание №28 на ОбС - Мирково  от 27.01.2022 г. - материалите са публикувани на 02.02.2022  Протокол

Препис - извлечение

УВЕДОМЛЕНИЕ към решение № 408

Заседание №27 на ОбС - Мирково  от 22.12.2021 г. - материалите са публикувани на 12.01.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост към Решение №386

Приложение №1 към  решение 398 -Доклад последваща оценка за
изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020

Приложение №1 към решение №400 - капиталови разходи

Приложение № 1 към решение № 395 - Оптимизиране на общинската административна структура

Протокол и препис извлечение на решение № 382/03.12.2021г. от взето неприсъствено решение на 03.12.2021г. на ОбС Мирково  Протокол  Препис извлечение
Заседание №26 на ОбС - Мирково  от 26.11.2021 г. - материалите са публикувани на 02.12.2021  Протокол

Препис - извлечение

Актуализирана програма за енергийнса ефектиевност на Община Мирково 2020-2027г. към решение №378

Приложение № 1 към решение № 380

Заседание №25 на ОбС - Мирково  от 28.10.2021 г. - материалите са публикувани на 04.10.2021  Протокол

Препис - извлечение

Програма за управление на отпадъците на Община Мирково за периода 2021-2028г - към решение  № 352

Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2021г.- към решение №353

Заседание №24 на ОбС - Мирково  от 23.09.2021 г. - материалите са публикувани на 27.09.2021  Протокол

 Препис - извлечение

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково - към Решение № 342.

Заседание №23 на ОбС - Мирково  от 27.08.2021 г. - материалите са публикувани на 13.09.2021  Протокол

Препис - извлечение

Приложение № 1и № 2 - към Решение № 333

Приложение № 3 - към Решение № 334

Приложение № 4 - към Решение № 335

Приложение № 5 - към Решение № 336

Приложение № 15 - към Решение № 337

Актуализаци на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2021г.- към Решение № 330

Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мирково (2014 – 2020 г.) за 2020 година - към Решение № 329

План за действие на Община Мирково за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2030/ 

Протокола от неприсъствено взето решение от 12.08.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 25.08.2021  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №22 на ОбС - Мирково  от 28.07.2021 г. - материалите са публикувани на 04.008.2021  Протокол

Препис - извлечени

Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. – 30.06.2021 г. - към Решение № 310

Заседание №21 на ОбС - Мирково  от 30.06.2021 г. - материалите са публикувани на 07.07.2021   Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. - към Решение № 295

Заседание №20 на ОбС - Мирково  от 21.05.2021 г. - материалите са публикувани на 31.05.2021   Протокол

Препис - извлечение

 Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучетата на територията на община Мирково - към Решение № 286
 Общинска програма за закрила на детето на Община Мирково за 2021 г.-към Решение № 287

Заседание №19 на ОбС - Мирково  от 26.04.2021 г. - материалите са публикувани на 04.05.2021  Протокол

Препис - извлечение

Отчета за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на
Кмета на Община Мирково за мандат 2019-2023 г. - към Решение № 276

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на
деца и ученици в Община Мирково за 2021 г. - към Решение № 271

Протокола от неприсъствено взето решение от 16.04.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 17.04.2021  Протокол

Препис - извлечение

Списък на пасища, мери и ливади, землище Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 4 към Решение №267

Заседание №18 на ОбС - Мирково  от 29.03.2021 г. - материалите са публикувани на 01.04.2021   Протокол

Препис - извлечение

Нaредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Мирково - към Решение № 260

План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021-2027 г. (ПИРО 2021 – 2027 г.) - към Решение № 265

Протокола от неприсъствено взето решение от 19.03.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 26.03.2021  Протокол  Препис - извлечение 
Заседание №17 на ОбС - Мирково  от 25.02.2021 г. - материалите са публикувани на 04.03.2021  Протокол17

Препис - извлечение 

Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2021г.

Списък на пасища, мери и ливади, община Мирково за общо ползване за стопанската 2021-2022 годинa- Приложение № 1 към Решение № 255
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 год. - Приложение № 2 към Решение № 255
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯПОЗЕМЛЕН ФОНД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО - Приложение № 3 към Решение № 255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 4 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Каменица за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 5 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Буново за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 6 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Смолско за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 7 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Бенковски за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 8 към Решение №255

Заседание №16 на ОбС - Мирково  от 28.01.2021 г. - материалите са публикувани на 08.02.2021  Протокол16

Препис - извлечение 

1. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на Община Мирково - към Решение № 235
2. Наредба за търговската дейност на територията на Oбщина Мирково - към Решение № 236
3. Наредба за упражняване правата на Община Мирково върху общинската част от капитала на търговски дружества на Община Мирково - към Решение № 237
4. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2021 г. - към Решение № 231

5.Стуктурата към Решение №242

Заседание №15 на ОбС - Мирково  от 21.12.2020 г. - материалите са публикувани на 26.12.2020  Протокол15 Препис - извлечение
Заседание №14 на ОбС - Мирково  от 26.11.2020 г. - материалите са публикувани на 04.12.2020  Протокол14

Препис - извлечение

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. - към Решение № 197

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Мирково - към Решение № 196 

 Заседание №13 на ОбС - Мирково  от 28.10.2020 г. - материалите са публикувани на 05.11.2020  Протокол13

Препис - извлечение

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - към решение 180

Таблица №1 ,Таблица №2 , Таблица №3 - към решение 189

Заседание №12 на ОбС - Мирково  от 21.09.2020 г. - материалите са публикувани на 26.09.2020  Протокол12

Препис - извлечение

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково - към Решение № 173;


Общински план за защита при бедствия на Община Мирково - към Решение№ 174.

 Заседание №11 на ОбС - Мирково  от 27.08.2020 г. - материалите са публикувани на 05.09.2020   Протокол11

Препис - извлечение

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково - към Решение №164

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2020 год. -към Решение №166

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Мирково - към Решение №168

 Заседание №10 на ОбС - Мирково  от 28.07.2020 г. - материалите са публикувани на 03.08.2020  Протокол10

 Препис - извлечение

 Програма за развитие на туризма в Община Мирково 2021-2027 г. / към решение № 151/

 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за
2021 г.  /към решение № 152/

 Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
общинския поземлен фонд. /към решение № 154
/

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община Мирково. /към решение № 155/

 Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите в Община Мирково. /отменена с решение № 153/

 Приложение №1 към решение № 160

Заседание №9 на ОбС - Мирково  от 25.06.2020 г. - материалите са публикувани на 30.06.2020  Протокол9

 Препис - извлечение

 Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково. /към Решение №133/

 Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на Община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината./към Решение №134/

 Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково. /към Решение №135/

 Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни на територията на Община Мирково./към Решение №136 

Заседание №8 на ОбС - Мирково  от 27.05.2020 г. - материалите са публикувани на 03.06.2020  Протокол8

 Препис - извлечение

Наредба заза определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково - към Решение № 119

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково - към Решение 118

 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В - към Решение 117 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Мирково - към Решение 116 

Приложение 1 - към Решение 111
Приложение 2 - към Решение 111
Приложение 3 - към Решение 112
Приложение 4 - към Решение 113

Заседание №7 на ОбС - Мирково  от 28.04.2020 г. - материалите са публикувани на 04.05.2020   Протокол7   Препис - извлечение
Заседание №6 на ОбС - Мирково  от 27.03.2020 г. - материалите са публикувани на 01.04.2020  Протокол6   Препис - извлечение
Заседание №5 на ОбС - Мирково  от 27.02.2020 г. - материалите са публикувани на 02.03.2020  Протокол5

 Препис - извлечение

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково. - към Решение №82

Приложение 1 към решение №91

Заявление към решение №89 и 90

Заседание №4 на ОбС - Мирково от 28.01.2020 г. - материалите са публикувани на 06.02.2020  Протокол4

 Препис - извлечение

Приложение №1 към Решение № 54

Приложение № 1,2,3,3а,4,5,6,6а и 7 към Решение № 74

Приложение №1,2 и 3 към Решение № 77 

Заседание №3 на ОбС - Мирково от 17.12.2019 г. - материалите са публикувани на 21.12.2019  Протокол3

 Препис - извлечение

Приложение №1 е към
Решение №22

Заседание №2 на ОбС - Мирково от 20.11.2019 г. - материалите са публикувани на 25.11.2019  Протокол2  Препис - извлечение
Заседание №1 на ОбС - Мирково от 08.11.2019 г. - материалите са публикувани на 14.11.2019  Протокол1  Препис - извлечение

 

   Протокол  Препис - извлечение
Заседание №36 на ОбС - Мирково  от 29.09.2022 г. - материалите са публикувани на 10.10.2022  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №35 на ОбС - Мирково  от 26.08.2022 г. - материалите са публикувани на 19.09.2022  Протокол

 Препис - извлечение

Заседание №34 на ОбС - Мирково  от 28.07.2022 г. - материалите са публикувани на 18.08.2022  Протокол

Препис - извлечение

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Заседание №33 на ОбС - Мирково  от 27.06.2022 г. - материалите са публикувани на 06.07.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на програмата за управление и разпорежданес имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г.

Заседание №32 на ОбС - Мирково  от 26.05.2022 г. - материалите са публикувани на 06.06.2022  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №31 на ОбС - Мирково  от 26.04.2022 г. - материалите са публикувани на 02.05.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на програмата за управление и разпорежданес имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г.

 Заседание №30 на ОбС - Мирково  от 28.03.2022 г. - материалите са публикувани на 21.04.2022   Протокол

Препис - извлечение

Общински план за младежта към Решение №440/28.03.2022г.

Общинска програма за закрила на детето към Решение № 441/28.03.2022г.

Годишен план за наблюдение на изпълнението на ПИРО към Решение № 450/28.03.2022г.

Заседание №29 на ОбС - Мирково  от 24.02.2022 г. - материалите са публикувани на 16.03.2022  Протокол

Препис - извлечение

Годишен план за развитие на социалните услуги към Решение №426/24.02.2022г.

Актуалзация на  програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2022г. към Решение № 427/24.02.2022г.

Програма за извършване на общественополезна дейност по обекти от лица имащи право, на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2022 г. към Решение № 425/24.02.2022г

Заседание №28 на ОбС - Мирково  от 27.01.2022 г. - материалите са публикувани на 02.02.2022  Протокол

Препис - извлечение

УВЕДОМЛЕНИЕ към решение № 408

Заседание №27 на ОбС - Мирково  от 22.12.2021 г. - материалите са публикувани на 12.01.2022  Протокол

Препис - извлечение

Актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост към Решение №386

Приложение №1 към  решение 398 -Доклад последваща оценка за
изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020

Приложение №1 към решение №400 - капиталови разходи

Приложение № 1 към решение № 395 - Оптимизиране на общинската административна структура

Протокол и препис извлечение на решение № 382/03.12.2021г. от взето неприсъствено решение на 03.12.2021г. на ОбС Мирково  Протокол  Препис извлечение
Заседание №26 на ОбС - Мирково  от 26.11.2021 г. - материалите са публикувани на 02.12.2021  Протокол

Препис - извлечение

Актуализирана програма за енергийнса ефектиевност на Община Мирково 2020-2027г. към решение №378

Приложение № 1 към решение № 380

Заседание №25 на ОбС - Мирково  от 28.10.2021 г. - материалите са публикувани на 04.10.2021  Протокол

Препис - извлечение

Програма за управление на отпадъците на Община Мирково за периода 2021-2028г - към решение  № 352

Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2021г.- към решение №353

Заседание №24 на ОбС - Мирково  от 23.09.2021 г. - материалите са публикувани на 27.09.2021  Протокол

 Препис - извлечение

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково - към Решение № 342.

Заседание №23 на ОбС - Мирково  от 27.08.2021 г. - материалите са публикувани на 13.09.2021  Протокол

Препис - извлечение

Приложение № 1и № 2 - към Решение № 333

Приложение № 3 - към Решение № 334

Приложение № 4 - към Решение № 335

Приложение № 5 - към Решение № 336

Приложение № 15 - към Решение № 337

Актуализаци на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2021г.- към Решение № 330

Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мирково (2014 – 2020 г.) за 2020 година - към Решение № 329

План за действие на Община Мирково за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2030/ 

Протокола от неприсъствено взето решение от 12.08.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 25.08.2021  Протокол  Препис - извлечение
Заседание №22 на ОбС - Мирково  от 28.07.2021 г. - материалите са публикувани на 04.008.2021  Протокол

Препис - извлечени

Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. – 30.06.2021 г. - към Решение № 310

Заседание №21 на ОбС - Мирково  от 30.06.2021 г. - материалите са публикувани на 07.07.2021   Протокол

Препис - извлечение

Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. - към Решение № 295

Заседание №20 на ОбС - Мирково  от 21.05.2021 г. - материалите са публикувани на 31.05.2021   Протокол

Препис - извлечение

 Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучетата на територията на община Мирково - към Решение № 286
 Общинска програма за закрила на детето на Община Мирково за 2021 г.-към Решение № 287

Заседание №19 на ОбС - Мирково  от 26.04.2021 г. - материалите са публикувани на 04.05.2021  Протокол

Препис - извлечение

Отчета за 2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на
Кмета на Община Мирково за мандат 2019-2023 г. - към Решение № 276

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на
деца и ученици в Община Мирково за 2021 г. - към Решение № 271

Протокола от неприсъствено взето решение от 16.04.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 17.04.2021  Протокол

Препис - извлечение

Списък на пасища, мери и ливади, землище Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 4 към Решение №267

Заседание №18 на ОбС - Мирково  от 29.03.2021 г. - материалите са публикувани на 01.04.2021   Протокол

Препис - извлечение

Нaредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Мирково - към Решение № 260

План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021-2027 г. (ПИРО 2021 – 2027 г.) - към Решение № 265

Протокола от неприсъствено взето решение от 19.03.2021 г. на ОбС Мирково и препис- извлечение - материалите са публикувани на 26.03.2021  Протокол  Препис - извлечение 
Заседание №17 на ОбС - Мирково  от 25.02.2021 г. - материалите са публикувани на 04.03.2021  Протокол17

Препис - извлечение 

Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2021г.

Списък на пасища, мери и ливади, община Мирково за общо ползване за стопанската 2021-2022 годинa- Приложение № 1 към Решение № 255
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 год. - Приложение № 2 към Решение № 255
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯПОЗЕМЛЕН ФОНД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО - Приложение № 3 към Решение № 255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 4 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Каменица за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 5 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Буново за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 6 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Смолско за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 7 към Решение №255
Списък на пасища, мери и ливади, землище Бенковски за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година - Приложение № 8 към Решение №255

Заседание №16 на ОбС - Мирково  от 28.01.2021 г. - материалите са публикувани на 08.02.2021  Протокол16

Препис - извлечение 

1. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на Община Мирково - към Решение № 235
2. Наредба за търговската дейност на територията на Oбщина Мирково - към Решение № 236
3. Наредба за упражняване правата на Община Мирково върху общинската част от капитала на търговски дружества на Община Мирково - към Решение № 237
4. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2021 г. - към Решение № 231

5.Стуктурата към Решение №242

Заседание №15 на ОбС - Мирково  от 21.12.2020 г. - материалите са публикувани на 26.12.2020  Протокол15 Препис - извлечение
Заседание №14 на ОбС - Мирково  от 26.11.2020 г. - материалите са публикувани на 04.12.2020  Протокол14

Препис - извлечение

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. - към Решение № 197

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Мирково - към Решение № 196 

 Заседание №13 на ОбС - Мирково  от 28.10.2020 г. - материалите са публикувани на 05.11.2020  Протокол13

Препис - извлечение

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - към решение 180

Таблица №1 ,Таблица №2 , Таблица №3 - към решение 189

Заседание №12 на ОбС - Мирково  от 21.09.2020 г. - материалите са публикувани на 26.09.2020  Протокол12

Препис - извлечение

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково - към Решение № 173;


Общински план за защита при бедствия на Община Мирково - към Решение№ 174.

 Заседание №11 на ОбС - Мирково  от 27.08.2020 г. - материалите са публикувани на 05.09.2020   Протокол11

Препис - извлечение

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково - към Решение №164

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2020 год. -към Решение №166

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Мирково - към Решение №168

 Заседание №10 на ОбС - Мирково  от 28.07.2020 г. - материалите са публикувани на 03.08.2020  Протокол10

 Препис - извлечение

 Програма за развитие на туризма в Община Мирково 2021-2027 г. / към решение № 151/

 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за
2021 г.  /към решение № 152/

 Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
общинския поземлен фонд. /към решение № 154
/

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община Мирково. /към решение № 155/

 Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите в Община Мирково. /отменена с решение № 153/

 Приложение №1 към решение № 160

Заседание №9 на ОбС - Мирково  от 25.06.2020 г. - материалите са публикувани на 30.06.2020  Протокол9

 Препис - извлечение

 Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково. /към Решение №133/

 Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на Община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината./към Решение №134/

 Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково. /към Решение №135/

 Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни на територията на Община Мирково./към Решение №136 

Заседание №8 на ОбС - Мирково  от 27.05.2020 г. - материалите са публикувани на 03.06.2020  Протокол8

 Препис - извлечение

Наредба заза определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково - към Решение № 119

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково - към Решение 118

 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В - към Решение 117 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Мирково - към Решение 116 

Приложение 1 - към Решение 111
Приложение 2 - към Решение 111
Приложение 3 - към Решение 112
Приложение 4 - към Решение 113

Заседание №7 на ОбС - Мирково  от 28.04.2020 г. - материалите са публикувани на 04.05.2020   Протокол7   Препис - извлечение
Заседание №6 на ОбС - Мирково  от 27.03.2020 г. - материалите са публикувани на 01.04.2020  Протокол6   Препис - извлечение
Заседание №5 на ОбС - Мирково  от 27.02.2020 г. - материалите са публикувани на 02.03.2020  Протокол5

 Препис - извлечение

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково. - към Решение №82

Приложение 1 към решение №91

Заявление към решение №89 и 90

Заседание №4 на ОбС - Мирково от 28.01.2020 г. - материалите са публикувани на 06.02.2020  Протокол4

 Препис - извлечение

Приложение №1 към Решение № 54

Приложение № 1,2,3,3а,4,5,6,6а и 7 към Решение № 74

Приложение №1,2 и 3 към Решение № 77 

Заседание №3 на ОбС - Мирково от 17.12.2019 г. - материалите са публикувани на 21.12.2019  Протокол3

 Препис - извлечение

Приложение №1 е към
Решение №22

Заседание №2 на ОбС - Мирково от 20.11.2019 г. - материалите са публикувани на 25.11.2019  Протокол2  Препис - извлечение
Заседание №1 на ОбС - Мирково от 08.11.2019 г. - материалите са публикувани на 14.11.2019  Протокол1  Препис - извлечение
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.