Заповед пожароопасен сезон на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област

Детайли

Заповед във връзка с настъпването на пожароопасен сезон на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област

Прочети !

Събщение за изработен ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал””

Детайли

Събщение за изработен ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в   ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на „Елаците-мед”АД, с. Мирково, община Мирково, засягащи поземлени имоти с идентификатор 48324.163.1 и 48324.162.17.

Прочети

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково

Детайли

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за  издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 48324.200.699 /УПИ XIII-699, кв. 63/ по КККР на с. Мирково с отреждане за магазин и ЖС. 

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.