21/01/2023
 На 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

19/12/2022
 На 21.12.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе 39-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

14/12/2022
ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: info@mirkovo.bg   ОБЯВА От Община Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35   Уважаеми жители на Община Мирково,   На основание чл.26 от... Още »

10/12/2022
Обявление № АБУ-14-07.12.2022 за одобрен със Заповед № РД-270/ 02.12.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне... Още »

21/11/2022
 На 25.11.2022 г. /петък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще бъде изнесено в град Етрополе и ще се проведе в залата на... Още »

03/11/2022
Обявление № АБУ -12/03.11.2022г. за допуснат със Заповед № РД-251/01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни... Още »

03/11/2022
Обявление № АБУ-11/ 03.11.2022г. за одобрен със Заповед № РД-252/ 01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП – изменение план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по... Още »

25/10/2022
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху... Още »

24/10/2022
На 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 37-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

15/10/2022
Одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Нов кабел Ср.Н и нов трафопост в ПИ с идентификатор 67636.1.53 по плана на с. Смолско за захранване на обект: „Добив на подземни богатства - строителни материали –... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.