08/06/2021
Изнесена приемна и информационна среща на ОИЦ - София в община Мирково Прочети !!!  Още »

04/06/2021
Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г. на Кмета на Община Мирково по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 48324.197.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково местност „Кофата (Къдравец)”, НТП – за стопански двор, собственост на Димитър... Още »

04/06/2021
ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г., за одобрен със  Заповед  №128/01.06.2021г. на Кмета на Община Мирково за ПУП (План за регулация и застрояване) на УПИ XV-169, кв.20 по регулационния плана на с.Буново и промяна на УПИ XV-169, V-168 и XIII-173, кв.20 с ПИ... Още »

31/05/2021
Обявление № АБУ-7/31.05.2021г. за одобрен със Заповед № 123/28.05.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ VII-516 и УПИ VIII-517, кв. 10 по регулационния план на с. Буново и образуване на нови УПИ VII-818 и УПИ... Още »

26/05/2021
На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Мирково, Община Мирково... Още »

17/05/2021
На 21.05.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

29/04/2021
Заповед №95/28.04.2021 на Кмета на община Мирково на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10 ал. 5 от Закона за маслодайната... Още »

27/04/2021
Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12.99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД,... Още »

21/04/2021
На 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

12/04/2021
Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП – план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и... Още »

01/04/2021
Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Оборотна деривация от цех „ВХС” до Обогатителен комплекс – участък от водна кула № 2 до цех МФС” – II-ри етап – Ново трасе от резервоарите за оборотна... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.