Ползване на пасища, мери и ливади


публикувано на 19.10.2021

Заповеди за ползване на масивите и имотите по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, за стопанската 2021-2022г.

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


публикувано на 03.06.2021

Протокол - разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2021-2022 година.


Протокол от извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ - 2021 година


Заповед №308/22.12.2020 във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75а от ППЗСПЗЗ 


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021-2022 година

Правила за ползване

Годишен план

Решение № 255 на общински съвет Мирково

Общо ползване

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


Публикувано на 08.04.2020  

Протокол  - разпределение на свободни пасища мери и ливади от ОПФ 2020-2021  


Публикувано на 06.02.2020 

Протокол  от извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗ-2020 година 


Публикувано на 30.01.2020

Докладна - Относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2020/2021 година.

Списък на пасища, мери и ливади, землище Каменица за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 година 


Публикувано на 03.07.2018

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018-2019 година

Протокол за разпределяне на ПМЛ от ОПФ-Мирково, за стопанската 2018/2019г. - публикуван на 31.05.2018

Решение № 283 на общински съвет Мирково

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица

 


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017-2018 година

Решение № 203 на общински съвет Мирково

Списъци на пасища, мери и ливади в землището на община Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година

Допълнителен списък на пасища, мери и ливади в землище с. Смолско за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 год. - публикуван на 24.03.2017

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.