Кмет

images/2024/01/kmet.jpg

Цветанка Йотина
Кмет на Община Мирково
 

Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково

Родена на 26 юни 1953 г. в гр. Кюстендил. По образование е икономист. Омъжена, с три деца. От 1983 до 2001 г. работи във фирма „Елаците Мед“ АД като административен секретар на изпълнителния директор. От 2001 г. ръководи свой частен бизнес. От 17 април 1991 г. участва във възстановяването на БСДП и става председател на организацията в Община Мирково. В местното самоуправление работи повече от 25 години. Преди да бъде избрана за Кмет е била общински съветник и председател на ОбС Мирково. През 2007 г. се кандидатира и е избрана за Кмет на Община Мирково. Успешно заема този пост и до днес. Тя е избрана за Кмет на Община Мирково за пети пореден път - мандат 2023 – 2027 г.

 За успешното ръководене на управленския си цикъл получава множество отличия, награди и признания, част от които са:

 -  Приз за Благоустройство – малка община за усвояване на средства по програма за развитие на селските райони – 2015 година;

 -  Отличие в категория:  „Успешно управление – малка община“ – 2015 година;

 -  Носител на Национален приз „Златно евро” – 2016 година;

 -  Кмет на Софийска област за 2017 г.  в категорията „Спорт и младежки дейности“ – 2017 година;

 -  Отличие в категория: „Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации“ – 2018 година;

 -  Член на управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие – 2019 год.;

 -  Представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Управителния съвет на проект „Красива България“ – 2019 година;

 -  Приз от НСОРБ в категорията „Принос за развитие на местното самоуправление“ – 2020 година;

 -  Председател на „Регионално сдружение на общини Средногорие“ – 2020 година;

 -  Кмет на годината в категорията „Инвестиции в Образователната структура“ – 2020 година;

 -  Член на Комисията по актуални въпроси в българската делегация в Конгреса на местните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. заместник-представител.

 

Борбеният дух, неспокойната мисъл и нестандартните идеи й помагат повече от 16 години да бъде начело на Община Мирково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: 

 1. Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината;
 2. Кметът на община се избира от населението на съответната община по ред, определен със закон, за срок четири години;
 3. В своята дейност кметът се ръководи от Конституцията на Република България, законите, от актовете на общинския съвет и от решенията на населението;
 4. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на общината.

 

ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА КМЕТА: 

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
 5. Организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл. 52, ал. 2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници;
 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11. Председателства съвета по сигурност;
 12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 15. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 16. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
 19. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона на общинската собственост;
 20. Изпълнява функциите на орган по настойничеството и попечителството и може да възлага тази функция с писмена заповед на определено от него длъжностно лице;
 21. Определя наименованието на длъжностите на служителите в администрацията, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
 22. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от Закона за държавния служител;
 23. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 24. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 25. Представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
 26. Издава наказателни постановления или упълномощава служител;
 27. Изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи в случаите, определени от закона;
 28. Осъществява и други функции, определени със закон,  подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет;
 29. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.